BETSAFE KASYNO

BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie jedna z najbardziej znanych na ?wiecie platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie czy mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana marka, kt?r? znaj? tak?e jednostki kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em na rynku – wed?ug raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 r.. Betsafe najlepiej znamy zapewne z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to 1-a z najbardziej cenionych firm na ?wiecie, stawiana obok takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.https://wordsmith.social/gcrn35naoi Kasyno Betsafe r?wnie? jest aczkolwiek godne uwagi i wysoce plasuje si? w sieciowych rankingach.

Przy Betsafe znajdziemy w zasadzie wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?e mn?stwo r??nego rodzaju konsol, unikatow? platform? do warsztat?w sportowych, a tak?e spotkamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie wolno poleci? ka?demu – a w szczeg?lno?ci pocz?tkuj?cym graczom, jak ?e ci??ko o stron? lepiej skonstruowan? pod aspektem merytorycznym. Bez problemu wydob?dziemy tutaj wszystkie informacje, kt?rych potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, jak? z pewno?ci? kojarzy kt?rykolwiek nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y po ?aden spos?b zwi?zane wraz z gr? w kasynie b?d? zak?adami bukmacherskimi powinny obecnie gdzie? kojarzy? charakterystyczne logotyp tej marki – czy to z reklam dzi?ki koszulkach pi?karzy, czy rozmaitego rodzaju baner?w, kt?re wydob?dziemy na licznych stronach sieciowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa podest, kt?ra obs?uguje graczy z prawie stu r??nych pa?stw. Jak widzimy – nie zaakceptowa? skupia si? ona dlatego wy??cznie na rynku w europie, ale obejmuje prawie pe?ny ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu internetowego. Betsafe zosta?o uruchomione wed?ug raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo b?yskawicznie zacz??o podbija? serca graczy. Marka wyrobi?a swoj? reputacj? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle znane i bardzo dobrze oceniane na wielu r??nych serwisach – polskim i zagranicznymi.

Mi?dzynarodowe nastawienie kasyna Betsafe mo?emy w tej chwili zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym dole strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod jedn? licencj?, gracze z Wielkiej Brytanii pod drug?, pozostali zawodnicy Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), za? gracze z Polski… czysto prawnie nawet nie maj? mo?liwo?? gra? w tym kasynie ze wzgl?du na ustaw? hazardow? wraz z 2017 roku. Aczkolwiek firma zdecydowanie stara si? o zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla zawodnik?w z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d?e taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – wraz z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 roku kalendarzowego dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zaakceptowa? zgodzi?y si? na wsp??prac? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Lokalny (oczywi?cie, zmieniaj?c IP dzi?ki np. Wielk? Brytani? lub Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). Tym samym te? bukmacher Betsafe, ?eby u?atwi? dost?p polskim fanom i nie zmusza? pierwotnego do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – wraz z dodatkow? liczb? na kra?cu.

Jak dlatego widzimy – kasyno jak i r?wnie? bukmacher Betsafe niew?tpliwie stara si? o zatrzymanie naszych graczy na swojej platformie. Nie stara si? na temat nich jednak wystarczaj?co mocno, aby otrzyma? polsk? licencj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy r?wnie? firmy za to wini?, bowiem wymagania jakie nale?y osi?gn?? ?eby j? otrzyma? b?d? do?? spore.

Ponadto warto tutaj wyr??ni? ?wietn? szat? graficzn? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste roz?o?enie wszystkich element?w. Dzi?ki temu, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, zawodnicy, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie zaakceptowa? b?d? mieli najmniejszych spo?r?d nawigacj? po platformie. Podsumowuj?c – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? faktycznie przyjemnie.

Na dodatek witryna internetowa Betsafe wydaje si? w pe?ni zoptymalizowana pod spodem urz?dzenia mobilne – mamy mo?liwo?? tutaj pogra? na naszych smartfonach i tabletach w co tylko chcemy. I to r?wnie komfortowo, co z poziomu naszych urz?dze? stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze na ka?dym z system?w operacyjnych – iOS, Android i Windows.

Dosy? ju? jednak o kwestiach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. po co tutaj faktycznie mamy mo?liwo?? zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w video sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry doskona?e, blackjacka, wideo pokera i gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak cyfry dostawc?w oprogramowania i tym samym nie zaakceptowa? pozwala posortowa? gier w zale?no?ci od dostawcy. Znamy jednak, ?e jest katalog?w przynajmniej 20 i s? to w szczeg?lno?ci: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Jego, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet gdy zak?ady bukmacherskie nie s? naszym nadrz?dnym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie wskazane jest jest zaznajomi? si? z platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to jeden z najlepszych bukmacher?w w ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis, hokej na lodzie, koszyk?wka, bilard, kolarstwo, krykiet, natomiast nawet Pesapallo (kompletnie now? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak widzimy – mo?liwo?ci je?li chodzi o zak?ady bukmacherskie po Betsafe s? naprawd? du?e. Mo?emy tutaj obstawi? w istocie ka?d? dyscyplin?, jak? jest. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? zdarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas pisania recenzji do obstawienia jest prawie 12 000 zdarze?!

Ponadto powinno si? tutaj wspomnie? o doskona?ej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a ona naprawd? szybko i sprawnie, wszystkie elementy s? faktycznie przejrzyste i ilo?? zdarze? oraz dyscyplin r?wnie? jest naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, ?e platforma Betsafe jest faktycznie dobra? Naprawd? rozbudowana oferta promocyjna! Poni?ej zamieszczamy ewidencj? wszystkich promocji z jakich mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny zr?wnowa?ony 100% kwoty depozytu s?u??ce do 200 z?. Wybierz w?asny turniej – co tydzie? we? udzia? w ?wie?ym turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad on-line bez ryzyka do 20 z?otych oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z szansie jakiego? wydarzenia, np. w czas pisania recenzji wydaje si? to zak?ad bez ryzyka r?wny 20 z? na bitw? G?owacki kontra Briedis. Promocje kasynowe:

Premia powitalny – trzy bonusy od depozytu do razem nawet 4000 z? plus darmowe spiny. Magiczne combo – graj o cz??? puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie bezp?atne spiny – codziennie nawet 25 darmowych spin?w a? do 9 topowych gier w kasynie Betsafe. Zanim aczkolwiek rozpoczniemy gr?, wskazane jest zapozna? si? z obowi?zuj?cymi w platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? na temat kt?rej musimy tutaj wspomina? jest zasada m?wi?ca na temat nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie zaakceptowa? logujemy si? do niego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, inaczej ni? w przypadku niekt?rych kasyn, nie usuwa jednak nieaktywnych kont. Aczkolwiek nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata jest r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym wzgl?dem jest kwestia weryfikacji to?samo?ci. Aby m?c gra? w platformie Betsafe i swobodnie wp?aca? oraz wyp?aca? ?rodki b?dziemy musieli pomy?lnie przej?? weryfikacj? to?samo?ci. Nie wydaje si? by? to w ?aden spos?b skomplikowany proces i wystarczy, ?e jeste?my w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) oraz potwierdzi? nasz adres zamieszkania – wystarczy s?u??ce do tego np. wyci?g z banku.

Tym samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla faktycznie wszystkich kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy posiada? tylko jedno konto w jedn? to?samo?? / pewien adres IP / jedno gospodarstwo domowe. Nie powinni?my stara? si? zak?ada? wi?cej ni? konkretnego konta, poniewa? ryzykujemy utrat? obu. Poza tym ze wzgl?du na wym?g weryfikacji i tak nie jeste?my w dzieje nic zrobi? z ogromniejsz? ilo?ci? kont je?eli nie zostan? one zweryfikowane.

Na koniec wskazane jest tutaj tak?e wspomnie? o obs?udze klienta Betsafe, w sensie technicznym naprawd? profesjonalna. Kontakt z pracownikami Betsafe to czysta przyjemno?? i mo?emy stanowi? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem lub nakieruj? na odpowiedni? drog?.

Obs?uga kontrahenta Betsafe jest oczywi?cie osi?galna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, i? z polskim supportem mo?emy nawi?za? kontakt wy??cznie przy godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny po Betsafe to co?, spo?r?d czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe odr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? a? do graczy kasyna, a drug? skierowan? do graczy warsztat?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych cena jest zale?na od kwoty naszego depozytu. Na wz?r, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?li jednak przyk?adowy bonus sta?by si? r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z? otrzymaliby?my zaledwie 100 z? w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? dzi?ki tej samej zasadzie. Powinni?my jednak pami?ta?, ?e wielu z tych bonus?w b?dzie tak?e ograniczony do danej kwoty. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do dwie st?wy z? – oznacza to, ?e pomijaj?c fakt ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z?otych – w zakresie ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy maksymalnie 200 z?.

Proste, prawda? Na ko?cu trzeba ju? tylko pami?ta? o warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak ilo?? razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu plus kwalifikuj?cego depozytu, aby m?c wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do opisywania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny sto procent kwoty depozytu do dwie st?wy z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle jak i r?wnie? obstawiamy. Musimy jednak wspomina? o kilku istotnych elementach.

Przede wszelkim zanim b?dziemy mogli wyp?aci? nasze ?rodki z kasyna, pozostaniemy musieli spe?ni? wymagania obrotu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim zasadniczym czynnikiem jest to, ?e do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o kursie minimum 1. 50. Dzi?ki spe?nienie warunk?w obrotu mamy 30 dni, licz?c od czasu jego otrzymania. Je?eli zdecydujemy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i wszystkie wygrane pochodz?ce spo?r?d zak?ad?w postawionych za ?rodki bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, i? mo?emy tutaj skorzysta? nie zaakceptowa? tylko z jednego, natomiast a? z trzech r??nych bonus?w.

Pierwsza cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do 1000 z? + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do 1000 z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do nawet 2000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jakim sposobem widzimy, jest to 1-a z tych promocji, jaka nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, bowiem to w?a?nie ten trzecia cz??? bonus jest najwi?kszy i potencjalnie najbardziej lukratywny. Jest to bez w?tpienia jedna z lepszych ofert powitalnych z jakimi mo?emy si? spotyka? w bran?y.

Nim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi regu?ami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie a? do nowych u?ytkownik?w i roni wa?no?? 30 dni wed?ug rejestracji – mamy dlatego tylko miesi?c, aby skorzysta? z promocji. Minimalna suma depozytu kwalifikuj?ca nas s?u??ce do wzi?cia udzia?u w reklamy to 15 z?. Depozyty z?o?one z wykorzystaniem portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie zaakceptowa? mo?emy sobie wybra? wraz z kt?rej z cz??ci oferty powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje drugi, a drugi odblokowuje trzecia cz???. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe oraz pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? wymagania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na dokonanie obrotu mamy 30 dni, licz?c od momentu swoim otrzymania. Warto tutaj tak?e zauwa?y?, ?e nie wszelkie gry licz? si? a? do obrotu tak samo. Jest tu ca?kiem du?a rozbie?no?? po zale?no?ci od tego, jaki rodzaj gry wybrali?my.

Wideo sloty i automaty licz? si? w 100%. Zabawy na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka liczy si? w 10% (wyj?tkiem jest ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud i kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack na ?ywo, Pontoon, Baccarat jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Jakie mo?liwo?ci czyli, ?e dana uciecha liczy si? do wymaga? ruchu tylko w 20% czy 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? w sloty, do obrotu wliczone zostanie pe?ne 5 z? (100% postawionej kwoty). O ile jednak postawimy np. na ruletk?, przy zak?adzie r?wnym 5 z? wliczy naszej firmie si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem z kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zaznajomi? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej drobiazgowe informacje odno?nie promocji, mi?dzy innymi to, jakie gry zosta?y wy??czone z promocji i w jakim zakresie.